Удружење грађана Стари Град | Статут
21299
post-template-default,single,single-post,postid-21299,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.2,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Статут

Статут

У складу са одредбама чл. 12. Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011-др. Закон), на скупштини удружења „Стари град – Тешњар“ одржаној дана у Ваљеву усваја се
СТАТУТ
УДРУЖЕЊА

Област остваривања циљева
Члан 1.

Удружење „СТАРИ ГРАД – ТЕШЊАР“( у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области развоја цивилог друштва, културе и унапређења и заштите људских права, као и унапређења и заштите наслеђене културне традиције старе чаршије Тешњар и ближе околине.

Циљеви удружења
Члан 2.

Циљеви удружења су:
• унапређења услова живота у урбаној средини, у конкретном случају, побољшање животних услова на простору старог града, Бирчанинове улице и споредних улица заштићене зоне Тешњара, као и дела трговачке зоне у улици Кнеза Милоша.
• Залагање удружења за поштовање Закона о јавном реду и миру, као и Закона о заштити од буке у животној средини, те успостављању сваке друге врсте комуналног реда
• Подстицање омладинског и грађанског активизма и солидарности
• Подстицање укључивања грађана у развој локалне заједнице
• Афирмисање и промовисање културе и културне баштине као ресурса за развој локалне заједнице
• Унапређење и заштита наслеђене културне традиције старе чаршије Тешњар и ближе околине
• Утицај удружења на регулисање рада угоститељских објеката и поштовање прописаних нивоа буке
• Промоција и развој добре управе у складу са основним принципима и вредностима Европске повеље о локалној самоуправи
• Успостављање дијалога и развој сарадње између владиног, невладиног и пословног сектора на свим нивоима у друштву
• Заштита животне средине
• Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
• Промоција културе дијалога, толеранције и мирног решавања конфликата

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење спроводи програмске и пројектне активности, нарочито:
1) Информисање и едуковање физичких и правних лица о могућностима удруживања и организованог доприноса развоју демократског друштва;
2) Промовисање културе и културне баштине;
3) Креирање, организовање и спровођење активности удружења грађана и грађанских иницијатива у склопу цивилног друштва;
4) Едукација о циљевима и задацима, начину организовања и деловања грађанских иницијатива и непрофитних организација у процесу доношења одлука на локалном нивоу;
5) прикупљање и обрада научне и стручне литературе у области људских права, развоја демократије, цивилног друштва, одрживог развоја и осталих области битних за развој демократије и владавине права;
6) омогућава да та литература и информације буду доступне свим заинтересованим грађанима и обавља друге информативне делатности у вези са прокламованим циљевима, а у складу са законом;
7) обавља остале активности које су у складу са Уставом и законима Републике Србије.

Члан 4.

Назив Удружења је: „Стари град – Тешњар“.
Назив Удружења на страном језику је: „Тhe old town of Tešnjar“
Скраћени назив је: „СГ Тешњар“
Удружење има седиште у Ваљеву.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Скупштини Удружења или заступнику Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 2. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку у пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Заступника Удружења.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Скупштина удружења.

Унутрашња организација
Члан 8.

Органи удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор удружења, док функцију Заступника удружења истовремено врши председник Управног одбора удружења.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Заступника Удружења, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Председнику Управног одбора удружења у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива Председник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава Председника Удружења;
5) разматра и усваја финансијски план и извештај;
6) одлучује о висини чланарине за следећу годину.
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор Удружења је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор Удружења има 3 члана кога бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има два (2) члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина Удружења.

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 17.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: 9499 – делатност осталих организација на бази учлањења, у складу са Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/2010), а након извршеног уписа делатности у Регистар привредних субјеката.

Члан 18.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 19.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 20.

Удружење има печат правоугаоног облика на којем је у горњој половини исписан назив удружења: Удружење Стари град – Тешњар, а у доњој половини исписано место седишта удружења: Кнез Милошева 51, Ваљево.

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења
Дејан Бранковић